Udvikling i byer og på landet
 

Jeg beklager meget,  at jeg af tidsmæssige grunde endnu ikke har fået lavet en video endnu.
Jeg håber jeg kan nå det inden valget.

 

Haderslev er en fantastisk kommune med mange muligheder og opgaver, der skal tages vare på inden for plan- og miljøområdet.

 

Som Socialdemokrater mener vi, at vi har en forpligtigelse til at efterlade et bedre miljø til de kommende generationer, end det vi har i dag.
Jeg er meget opmærksomme på forholdene i det åbne land. Vi vil især være opmærksomme på vandløb og sårbare naturområder, herunder
naturbeskyttelse og naturfredning.

Jeg er meget opmærksomme på, at klimaforandringer meget vel kan blive en af vor tids største udfordringer. Vi har et ansvar, for at
kommunen agerer i tide.

 

Socialdemokraterne og jeg ønsker, at vi får en bedre kollektiv trafik, så kollektiv trafik kan blive det naturlige valg. Derfor ønsker vi at arbejde for
 billige buskort til alle pensionister over 65 år.

 

Jeg vil have cykelstier langs alle skoleveje og langs alle større veje, så vi derved får et sammenhængende net af cykelstier i hele kommunen.

 

Socialdemokraterne og jeg  ønsker at få genoprettet fortove og sikre optimale forhold for gangbesværede og for folk med handicap.

 

Der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at såvel by som land fremtræder ren og ordentlig.

De offentlige toiletter skal være tilgængelige og pænt vedligeholdte.

 

Effektiv planlægning og en smidig, ubureaukratisk sagsbehandling skal fremme bosætning og erhvervsudvikling.
Vi skal være imødekommende overfor nye ideer og tiltag, men samtidig værne om de unikke by- og landskabsmæssige miljøer, der i dag
kendetegner Haderslev Kommune.
 

 Socialdemokraterne og jeg ønsker at styrke landdistrikternes vitalitet ved fortsat at udvikle borgerbudgettering og ved ansættelse af en landdistriktskoordinator, og vi vil prioritere bedre muligheder for udstykning af attraktive grunde i landsbyerne.

 

Vi ønsker at samarbejde med Haderslev Erhvervsråd, handelsstandsforeningerne, Forum Vojens og Vision Gram om udvikling i hele kommunen.